Môi trường trong quân đội là môi trường cực kỳ khắc nghiệt, các hoạt động diễn ra trong cường độ cao như tập huấn, huấn luyện trong các